รายชื่อนักเรียน
 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

<<=วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์=>>

วิสัยทัศน์

      โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ นักเรียนได้รับความรู้ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  และนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้  มุ่งปลูกฝังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม  ความในรู้ท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ

พันธกิจ

๑. จัดขึ้นทะเบียนแหล่งการเรียนรู้
๒.  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
๓.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
๔. บริหารจัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยี ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๕. บริหารองค์กรใช้หลักการชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

...