รายชื่อนักเรียน
 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ
  309 หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2

<<==ประวัติโรงเรียน==>>

    โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๑โดยนายอนุสรณ์  น้อยอเนก  ศึกษาธิการอำเภอ     แม่ระมาด ได้ร่วมกับคณะครูในกลุ่มโรงเรียนตำบลแม่จะเรา  ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  หมู่ ๑๐  ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตากในขณะนั้น ช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งเป็นที่ดินจับจอง (ที่ราชพัสดุ) ในเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ตั้งอยู่บนเขาท้ายหมู่บ้าน มีอาคารเรียนเป็นแบบหลังคามุงจาก จำนวน ๑ หลัง ฝาผนังทำด้วยไม้ไผ่ และได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๑  โดยมีนายแก้ว  เทพมงคล เป็นครูใหญ่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

          เนื่องจากพื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนเดิมคับแคบและจำนวนนักเรียนมากขึ้น  ราษฎรจึงพร้อมใจกันย้ายสถานที่เรียนมาอยู่แห่งใหม่  ซึ่งมีเนื้อที่ตามหลักฐาน  นส.๓ ก  เลขที่  ๙๔๒  เล่ม  ๑๐  เลขที่ดิน  ๖๖  จำนวนพื้นที่ทั้งหมด  ๕  ไร่  เมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๕  จนถึงปัจจุบัน  พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ  ป.๑ ซ. ขนาด  ๓ห้องเรียน  ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  มีนายอาวุธ  บุญสืบสาย  เป็นครูใหญ่

           พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก.(ตึก) จำนวน  ๑  หลัง  ขนาด ๓ ห้องเรียน  ราคา ๒๖๑,๐๐๐  บาท 

           พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.๓๓  จำนวน  ๓  ถึง  ราคา ๓๐,๐๐๐  บาท

          พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช.๒๐๒/๒๖  จำนวน  ๑ หลัง  ราคาค่าก่อสร้าง  ๒๐๐,๐๐๐ 

          พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล  ราคาค่าก่อสร้าง  ๙๗,๐๐๐  บาท

          พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับการสนับสนุนถังเก็บน้ำฝนจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เป็นแบบ  ฝ.๓๐  พิเศษราคา  ๙๕,๔๐๐  บาท

           พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งใช้เป็นอาคารอนุบาล จากการรื้ออาคารชั่วคราว ปี ๒๕๒๒

           พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วม  ๔ ที่นั่ง  จากองค์กร  คอนซอร์เทียม - ประเทศไทยราคา  ๖๐,๐๐๐  บาท

           พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม  ๕  ที่นั่ง และ  ๑  ห้องอาบน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ราคา  ๓๐,๐๐๐  บาท

           พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร  จำนวน  ๑  หลัง  จากองค์กรคอนซอร์เทียม-ประเทศไทย  ราคา  ๑๕๐,๐๐๐  บาท

           พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๑๐๕/๒๕๒๙  ขนาด ๔  ห้องเรียน  พร้อมห้องส้วม  ๖  ห้อง  จาก มูลนิธิรู้รักสามัคคีพนักงานองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  บริษัท  ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ที่นั่ง  ค่าก่อสร้าง  ๑๖๓,๐๐๐  บาท

พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและเงินงบประมาณในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นจำนวน  ๑  ชุดราคา  ๓๑,๐๐๐  บาท 

          พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้จัดสร้างรั้วคอนกรีตชนิดฐานรากไม่มีเสาเข็ม งบแปรญัตติ  ราคาค่าก่อสร้าง  ๑๐๐,๐๐๐  บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  ราคาค่าก่อสร้าง  ๑๓๔,๑๐๐  บาท